Odvoz odpadních vod


Pod službou, odvoz odpadních vod, se rozumí:

  • vývoz septiků

  • vývoz žump

  • vývoz domovních čističek


Odpovědný přístup

Naši pracovníci přistupují k této práci odpovědně. Při práci dbáme na to, aby po odčerpání odpadních vod nebo kalů po naší činnosti nezbyly žádné stopy. Jímky jsme schopni vyčistit také od hustých kalů a usazenin (škraloupů). V případě potřeby promícháváme odpadní kaly, dokud není septik maximálně vyčištěn. Na přání zákazníka je možné na zředění kalů i dovést čistou vodu. Při haváriích jsme schopni zabezpečit odvoz odpadních vod také mimo pracovní dny.


LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z NEMOVITOSTÍ

Výňatek ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb. :

  • vlastník stavebního pozemku nebo nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, tzn. likvidovat odpadní vody v souladu s vodním zákonem.
  • povinností vlastníka stavby (žumpa, septik, domovní ČOV, kanalizační přípojka atd.) je udržovat ji v dobrém stavebním stavu po celou dobu její existence.
  • vlastník jímky je povinen uchovávat doklady o vývozu odpadních vod na ČOV a předložit je v případě potřeby ke kontrole vodoprávnímu úřadu či České inspekci životního prostředí.

Součástí našich služeb je i telefonní dostupnost 24 hodin denně.

call-banner

Odvoz odpadních vod